Select Page

Privacybeleid

Codobi respecteert de privacy van de gebruikers op de website. Dit privacybeleid beschrijft welke data over u door ons wordt verzameld, waar uw data voor wordt gebruikt en met wie en onder welke clausules deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook lichten wij aan u toe op welke wijze wij uw data opslaan, hoe wij uw gegevens tegen wangebruik beveiligen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

HOE WIJ UW GEGEVENS VERWERKEN 

Alle data die via deze site wordt verworven, wordt strikt vertrouwelijk bewaard. Uw data zal niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch openbaar worden gemaakt. De gegevens die u aan Codobi bezorgt, zullen met het grootst mogelijke toezicht verwerkt worden. U geeft Codobi het recht om u via e-mail, gewone post of telefoon te informeren over de producten en diensten van Codobi.

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw data gebruiken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij hanteren en wie er toegang heeft tot deze gegevens. 

WEBHOSTING

Onze leverancier voor webhosting-diensten is SiteGround. SiteGround verwerkt persoonsgegevens in naam van Codobi en gebruikt deze in geen enkel geval voor eigen doeleinden. Wat wel kan is dat SiteGround metagegevens verzamelt over het benutten van hun diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. SiteGround heeft adequate technische en organisatorische stappen ondernomen om verlies en onwettig gebruik van uw data te voorkomen. SiteGround is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

ALGEMEEN DOEL VAN DE VERWERKING

Wij verwerken uw gegevens voor één of meer van de volgende doeleinden:

 • om de mogelijkheid te bieden offertes via onze websites aan te vragen;
 • om vragen per e-mail, via chat of telefonisch te kunnen beantwoorden;
 • om gepersonaliseerde advertenties en content aan te bieden op onze websites;
 • om te communiceren door middel van het verzenden van e-mails, zoals digitale nieuwsbrieven;
 • om onze websites te verbeteren.

BEWAARTERMIJN

Wij bewaren de gegevens niet langer dan essentieel nodig om de dienstverlening te voorzien, met uitzondering van de data die wij langer moeten bewaren omdat het wettelijk verplicht is. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens op te slaan, deze gegevens zullen wij dus voor zolang het toepasselijke termijn loopt houden.

UW RECHTEN

 Als de partij die verantwoordelijk is voor gegevensverwerking, streven we ernaar het vertrouwelijke karakter van uw persoonlijke gegevens te respecteren en de volledige uitoefening van deze rechten te garanderen. U hebt ten allen tijde de volgende rechten:

 1. Recht op toegang. U hebt het recht om te bevestigen of we uw persoonlijke gegevens verwerken en u hebt het recht om een ​​kopie van dergelijke gegevens en informatie over de verwerking te verkrijgen.
 2. Recht om te wijzigen. U hebt het recht om fouten te corrigeren, onvolledige of verkeerde gegevens te wijzigen en de authenticiteit van de informatie die wordt verwerkt te garanderen.
 3. Recht om te verwijderen. U hebt het recht te vragen om verwijdering van uw gegevens zonder onnodige vertraging, als deze onrechtmatig werden behandeld of als de rede waarvoor deze werden verwerkt of verzameld is opgehouden te bestaan.
 4. Recht op beperking van de behandeling. U hebt het recht om de opschorting van de verwerking van uw informatie te vragen als deze illegaal is of de juistheid van de gegevens is betwist.
 5. Recht van verzet. U hebt het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens wanneer deze zijn gebruikt voor direct marketing of wanneer de verwerking moet worden beëindigd vanwege een persoonlijke situatie, behalve wanneer er een legitiem belang is of noodzakelijk is voor de uitoefening of verdediging van claims.
 6. Recht om niet te worden onderworpen aan gepersonaliseerde beslissingen. U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op de automatische verwerking van uw gegevens, inclusief profilering, met bindende rechtsgevolgen of die gevolgen voor u hebben, behalve wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst, zoals toegestaan ​​door de wet of als u het uitdrukkelijk goedkeurt. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact met ons op via [email protected]

Om deze rechten uit te oefenen, stuurt u een e-mail naar: [email protected] met vermelding van (i) uw identiteit door uw volledige naam en e-mailadres te delen en een ID om uw identiteit vast te stellen, en (ii) het recht of de rechten die u uitoefent.  De uitoefening van dergelijke rechten is gratis, behalve wanneer verzoeken opzettelijk ongegrond of buitensporig zijn, in welk geval de persoon de verwerkingskosten moet dragen.

COPYRIGHT 

Indien u materiaal van de website wilt gebruiken moet u voorafgaande toestemming vragen aan Codobi, behalve als het om persoonlijk, niet bedrijfsmatig, downloaden en/of bekijken betreft.

Wij maken gebruik van beeldmateriaal op de website. Er is met grote zorg getracht de eigena(a)r(en) van het beeldmateriaal terug te vinden. Als u de rechthebbende bent van beeldmateriaal dat wordt gebruikt op de website van Codobi, neem dan contact met ons op via het e-mailadres [email protected].

CONTACTGEGEVENS

Indien u zich wenst te informeren omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens of indien u een verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering van uw persoonsgegevens wenst in te dienen of indien u een klacht wenst te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u ons een e-mail sturen via [email protected]. Wij zullen u zo snel mogelijk een antwoord geven, in geen geval later dan 30 dagen.

WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID

Codobi behoudt te allen tijde het recht het privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.