Select Page

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Toepassing

Onze algemene voorwaarden gelden voor alle aanbieding van en overeenkomsten met Codobi. De koper aanvaardt de algemene voorwaarden door het plaatsen van een bestelling. Alleen door een schriftelijke bevestiging van Codobi zijn afwijkingen op huidige factuurvoorwaarden bindend.

Artikel 2: BESTELLINGEN

De ontvangst van enkel een prijstarief en/of offerte kan niet worden beschouwd als aanbieding en verbindt ons niet tot het opleveren van een dienst of product. Voorts zijn al onze offertes en aanbiedingen voor de klant als opdrachtgever vrijblijvend en zonder verbintenis. Een bestelling wordt pas aanvaard wanneer u van ons een bevestiging ontvangt. Dit kan schriftelijk of elektronisch (e-mail) gebeuren.

Ingeval de klant de offerte niet binnen 15 dagen na de offertedatum bevestigt, behoudt Codobi het recht om een nieuwe prijs vast te leggen. De overeenkomst met betrekking tot de nieuwe prijs komt tot stand indien de klant bevestigt per brief of e-mail. De klant gaat een verbintenis aan bij elke orderbevestiging of bestelling. Eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden vervallen bij het bekomen van een nieuwe overeenkomst.

Indien een externe partij substantiële prijswijzigingen ondergaat voor haar licenties of diensten die betrekking hebben tot een offerte, behoudt Codobi zich het recht om de prijs van de offerte te wijzigen. In het geval dat een prijswijziging wordt doorgevoerd heeft de klant het recht om de overeenkomst per aangetekend schrijven gericht aan Codobi op te zeggen. Dit moet gebeuren uiterlijk acht kalenderdagen nadat de klant van deze prijswijziging op de hoogte is gebracht. Is dit niet het geval zal de klant de prijs naar mate van de reeds door Codobi uitgevoerde werkzaamheden en de door Codobi reeds gemaakte uitgaven verschuldigd zijn.

Artikel 3: Annulatie van de bestelling

Een aanvraag voor een wijziging in de bestelling geeft de klant niet het recht de oorspronkelijke bestelling nietig te verklaren. Bij het annuleren van de bestelling is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ter waarde van 30% van de overeengekomen prijs. 

Artikel 4: leveringstermijn

De opleveringsdatum is niet bindend voor Codobi. Indien Codobi de dienst of het product op de overeengekomen datum niet kan opleveren, heeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch om de overeenkomst nietig te verklaren. De klant ziet er op toe dat alle gegevens waarvan Codobi aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering, tijdig worden verstrekt. In het geval dat de klant informatie, teksten, documenten, beeldmateriaal, of andere benodigdheden niet tijdig bezorgt, wordt de leveringstermijn verlengd.

Artikel 5: de oplevering

De verbintenis tussen de klant en Codobi is slechts een inspanningsverbintenis. Codobi zal zich naar behoren inspannen om het afgesproken resultaat te behalen. In geen enkel geval is er sprake van een resultaatsverbintenisen.

Codobi zal op basis van de opgenomen voorwaarden in de overeenkomst, gedurende de afgesproken proefperiode van 15 dagen, naar best vermogen eventuele fouten en mogelijks niet opgeleverde functionaliteiten rechtzetten. De garantie is enkel en alleen geldig indien de klant binnen de proefperiode, de eventuele fouten en nog op te leveren functionaliteiten op een uitvoerige wijze schriftelijk overmaakt aan Codobi. 15 dagen na oplevering is Codobi niet meer verplicht om eventuele tekortkomingen aan de dienst of het product recht te zetten, dit tenzij er een nieuwe overeenkomst wordt opgesteld.

In het geval dat de tekortkomingen niet kunnen worden rechtgezet, heeft de klant enkel recht op de prijs die door de klant aan Codobi werd betaald voor de diensten of producten die aanleiding geven tot het schadegeval.

Codobi heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en zo nodig de klant kosten aan te rekenen als resultaat van de vertraging, indien de benodigde gegevens voor de oplevering niet tijdig worden geleverd. De geleverde diensten en producten blijven eigendom van Codobi tot na volledige betaling. Het risico van de geleverde goederen gaat echter over op de klant bij de levering.

Artikel 6: De betaling

Bij elke bestelling, mits anders overeengekomen in de offerte, betaalt de klant een voorschot van 50% op het totaal te betalen bedrag. De tweede 50% wordt betaald nadat de website wordt opgeleverd en goedgekeurd.

Voor elke factuur geldt een betalingstermijn van maximaal 30 dagen, mits expliciet anders vermeld in de overeenkomst. Indien de klant niet betaalt binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur is de klant aan Codobi een nalatigheidsintrest verschuldigd van 1% per maand en met daarbovenop een forfaitaire schadevergoeding wegens onder andere administratie- en opvolgingskosten van 15%,  minimum van 125 EUR.

Bovendien behoudt Codobi zich het recht voor, tot de klant de vervallen facturen heeft betaald, om de verdere verwezenlijking van haar verbintenissen op te schorten. De verschuldigde sommen zijn ineens opeisbaar bij elke nalatingschap van betaling door de klant.

Artikel 7: Facturering

Bij ontvangst van een factuur waarmee de klant niet akkoord gaat, heeft hij het recht tot protest. De klant bezorgt ons binnen een termijn van 8 dagen een aangetekende brief of mail waarin hij gedetailleerd het protest beschrijft. Heeft de klant een klacht met betrekking tot een geleverde dienst dan begint de termijn op de datum van de levering. Indien zijn klacht betrekking heeft tot een factuur begint de termijn op de factuurdatum. Indien de klant niet tijdig protesteert zijn de diensten en/of facturen definitief aanvaard en is de klant de vergoeding verschuldigd.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

Codobi verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten of te leveren producten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van Codobi zijn inspanningsverbintenis. Codobi is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering die te wijten zijn aan onvoldoende of onjuiste input door de klant.

Codobi kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diensten of producten van derden die toepasselijke wetten of reglementen schenden. De totale aansprakelijkheid van Codobi zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan Codobi werd verstrekt voor de diensten en producten die het schadegeval hebben veroorzaakt. 

Codobi zal, wat de aanleiding van de vordering ook moge zijn waarbij er beroep wordt gedaan op aansprakelijkheid, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige indirecte of gevolgschade welke de klant of derden zouden ondergaan zoals bv. onvoorziene kosten, verlies van omzet, verlies van cliënteel, daling van winst, hetwelk de klant of derden zouden ondervinden wegens enige fout of nalatigheid van Codobi.

Codobi kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout betreffende door de klant verrichte  updates van het CMS systeem of plugins die het CMS systeem gebruikt.

Codobi aanvaard met betrekking tot diensten die door derden (bv. SiteGround)  worden geleverd, geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die derden gereed zijn te aanvaarden omtrent hun producten of diensten.

De werking van een computerprogramma kan nooit foutloos worden gegarandeerd, dit zowel wegens externe oorzaken (stroomuitval, brand, overmacht…) als wegens oorzaken eigen aan het computerprogramma zelf (bv. vanwege toepassingssoftware). Dit kan een onverwacht verlies teweegbrengen van een deel (of zelfs het geheel) van het computerprogramma en/of gegevens. 

Artikel 9: Domeinnaam

In het geval de klant via Codobi een domeinnaam aankoopt dan komen de verbonde rechten van deze domeinnaam exclusief toe aan de klant. Codobi staat als tussenpersoon in voor het beheren van de domeinnaam.

Bovenstaand artikel geldt alleen indien de jaarlijkse vergoeding, met betrekking tot deze dienst betaald is geweest door de klant aan Codobi. Deze overeenkomst omtrent het beheer van de domeinnaam is van onbepaalde duur en kan per aangetekende brief worden opgezegd uiterlijk 11 maanden na de factuurdatum van de domeinnaamregistratie.

Artikel 10: Webhosting

De webhostingdiensten die wij aanbieden worden geleverd door een betrouwbare hostingpartner. De webhostingdienst en de aansprakelijkheid van deze partner is opgenomen in de Service Level Agreement (SLA) van deze hostingpartner.

De webhostingdiensten worden door Codobi aan de klant mits betaling door de klant van de verschuldigde vergoeding, verleend per half of heel kalenderjaar. In het geval dat de klant de webhostingdienst niet wenst te verlengen, dient hij dit te doen door ten laatste 11 maand na de factuurdatum zijn opzeg aan Codobi per aangetekende brief over te maken. Bij nalatingschap omtrent de opzeg zal de klant de vergoeding voor de volgende termijn verschuldigd zijn.

Artikel 11: Geheimhoudingsplicht

Codobi en de klant verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie, alsook de bedrijfsgeheimen, die zij vernemen over elkaar, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden.

Artikel 12: Intellectuele eigendomsrechten

De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het gebruikte CMS behoren uitsluitend toe aan Codobi of een derde partij waarmee Codobi een overeenkomst heeft.

Indien de website niet door de klant aangeleverde foto’s of illustraties bevat, maar werden verkregen door Codobi (al dan niet tegen betaling) van een online foto/illustratie bibliotheek  is de gebruikslicentie die de klant op deze foto’s en illustraties heeft, afhankelijk van de algemene voorwaarden bepaald op de website van deze online bibliotheek. Codobi biedt geen enkele garantie omtrent deze foto’s en illustraties.

Voor de duur van de samenwerking tussen de opdrachtgever en Codobi verbindt de klant zich er toe om met de nodige regelmaat backups te nemen van de website vóór, tijdens en na de doorgevoerde werkzaamheden

De klant zal de Intellectuele Eigendomsrechten van Codobi in ere houden en voldoende inspanningen leveren om die rechten te beschermen. De klant dient Codobi meteen op de hoogte te brengen van elke inbreuk die hij maakt op de Intellectuele Eigendomsrechten van Codobi.

Artikel 13: Nietigheid van voorwaarden

De nietigheid of niet-afdwingbaarheid van één of meerdere contractuele voorwaarden tussen Codobi en de klant laat de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige voorwaarden onberoerd.

Artikel 14: Overmacht

In geval van overmacht is Codobi vrijgesteld van de uitvoering van haar opdracht voor zolang de overmacht duurt. Dit houdt in elke omstandigheid die de nakoming van de verbintenis redelijkerwijze onmogelijk maakt.

Artikel 15: Ontbinding van de overeenkomst

Codobi het recht om ofwel (i) een overeenkomst te schorsen totdat de klant zijn obligaties is nagekomen, ofwel (ii) de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten dit in het geval dat de klant een zware contractuele wanprestatie maakt en die niet binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling kan herstellen. Het niet betalen van een of meerdere facturen op hun vervaldag, zal steeds worden gezien als een zware contractuele wanprestatie.

Wanneer de overeenkomst wordt beëindigd zal de klant alle diensten contractueel afgesproken met Codobi betalen, alsook de mogelijke kosten die Codobi moet maken als resultaat van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat Codobi nog had kunnen factureren aan de klant in het geval dat de overeenkomst honderd procent zou zijn geleverd. Codobi heeft het recht om het eventueel betaalde voorschot in welke situatie dan ook te behouden. Bovendien heeft Codobi het recht om een hogere schadevergoeding te eisen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade meer betreft dan de forfaitaire schade zoals hierboven aangegeven.

Evenwel gaat elke partij akkoord om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen bij te schaven, en om steeds eerst te zoeken naar een schikkelijke consensus.

Artikel 16: Verwerking van de persoonsgegevens

Codobi is niet aansprakelijk voor verwerking van persoonsgegevens door de klant op de server van Codobi. Codobi heeft de hoedanigheid van verwerker, de klant heeft de hoedanigheid van verantwoordelijke van de verwerking van de persoonsgegevens. De klant gaat ermee akkoord de verantwoordelijkheden en plichten die in de Wet Verwerking Persoonsgegevens worden opgegeven te respecteren.

Codobi verwerkt de persoonsgegevens van de door de klant opgegeven contactpersonen. Dit omtrent het kunnen leveren en optimaliseren van de door Codobi geleverde diensten.

De persoonsgegevens van deze contactpersonen worden verwerkt met als einddoel ‘klantenbeheer’, dit om met de klant in contact te treden omtrent de diensten. De contactpersonen hebben het recht van toegang en verbetering met betrekking tot hun gegevens.

Artikel 17: Referentie

De klant gaat akkoord dat zijn ontwikkelde website eventueel vermeld kan worden op de website van Codobi als portfolio voorbeeld.

Artikel 18: toepasselijk recht

Voor alle geschillen is de Rechtbank van Antwerpen uitsluitend bevoegd. Codobi behoudt zich het recht voor om zich naar een andere bevoegde rechtbank te wenden indien ze dit wenst. Het Belgisch recht is het enige recht van toepassing. De opdrachtgever en Codobi erkennen onderling emailverkeer als wettelijk en geldig bewijsmiddel.